Hyatt On The Bund Shanghai

Spa

199 Huang Pu Road, 200080

Shanghai, China

(8621) 6393 1234